RODZAJE BADAŃ

Zapewniamy profesjonalne doradztwo w doborze metod badawczych.

Polimer Laboratory wykonuje usługi w następujących metodach badawczych:

Badania radiograficzne (RT)

Świadczymy usługi badań radiograficznych z zastosowaniem aparatów rentgenowskich i gammagraficznych.
Oferujemy ekspresowe wyniki badań radiograficznych w miejscu ich wykonywania dzięki Mobilnemu Laboratorium – samochodowi przystosowanemu dowywoływania zdjęć RT i ich oceny, co oznacza możliwość robienia poprawek na bieżąco.

Badanie radiograficzne RT to metoda badań nieniszczących pozwalająca wykryć nieciągłości występujące wewnątrz materiału badanego. Obiekt jest prześwietlany wysokoenergetycznym promieniowaniem jonizującym (X lub γ). Za obiektem znajduje się błona radiograficzna. Promieniowanie po przejściu przez obiekt odwzorowuje obraz wewnętrzny badanego elementu jako rzut płaski nieciągłości (np. pęcherzy, wtrąceń stałych) w postaci różnicy dawek promieniowania, która jest zobrazowana na zdjęciu radiograficznym poprzez różnice zaczernienia. Gotowe zdjęcie radiograficzne otrzymuje się poprzez odpowiednią obróbkę fotochemiczną błony (proces wywoływania). Wykryte wskazania nieciągłości są ocenianie na zdjęciu radiograficznym wg określonych kryteriów.

Zakres uznany przez Urząd Dozoru Technicznego
Zastosowane normy, procedury i instrukcjeZakres badanych cech
Badane obiekty
PN-EN ISO 5579 „Badania nieniszczące - Badania
radiograficzne materiałów metalowych z zastosowaniem błon
i promieniowania X lub gamma - Zasady podstawowe”
PN-EN ISO 17636-1 „Badania nieniszczące spoin - Badanie
radiograficzne - Część 1: Techniki promieniowania X i
gamma z błoną”
PN-EN 12681-1 „Odlewnictwo - Badania radiograficzne -
Część 1: Techniki błon radiograficznych”
Nieciągłości złączy spawanych
o grubości do 100 mm
Niezgodności odlewów
o grubości do 100 mm
Wyroby hutnicze
Połączenia spawane
PN-EN ISO 10893-6 „Badania nieniszczące rur stalowych -
Część 6: Badanie radiograficzne spoin rur stalowych
spawanych w celu wykrycia nieciągłości”
Niezgodności spoin rur stalowych

Zgodnie z Art. 32c. pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1792, tekst jednolity – Dz. U 2021 poz.1941) firma Polimer Laboratory sp. z o.o. informuje, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowała wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, a także nie odnotowano uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.

Badania ultradźwiękowe (UT)

Badanie ultradźwiękowe wykonujemy zgodnie z niżej wymienionymi normami (grubość ≥ 8) oraz w metodzie IBUS (grubość od 2 do 8 mm).

Badania ultradźwiękowe to badania objętościowe pozwalające wykryć i ocenić wskazania (nieciągłości) występujące wewnątrz obiektu. Metoda ta umożliwia lokalizację i określenie wielkości nieciągłości znajdujących się wewnątrz materiału. Do wykrywania niezgodności wykorzystuje fale ultradźwiękowe najczęściej o częstotliwości 0,5 – 6 MHz. Fale ultradźwiękowe są wprowadzane w głąb materiału za pomocą głowicy ultradźwiękowej. Nieciągłości w badanym elemencie odbijają część wiązki, która wraca do głowicy (przetwornika). Technika badania opiera się na obserwacji na ekranie oscyloskopu impulsów odbitych od nieciągłości materiału.

Zakres uznany przez Urząd Dozoru Technicznego
Zastosowane normy, procedury i instrukcjeZakres badanych cech
Badane obiekty
PN-EN ISO 16810 „Badania nieniszczące - Badania
ultradźwiękowe - Zasady ogólne”
PN-EN ISO 17640 „Badania nieniszczące spoin - Badania
ultradźwiękowe - Techniki, poziomy badania i ocena”
Nieciągłości złączy spawanych o grubości od 8 mm do 100mmWyroby hutnicze
Połączenia spawane
Instrukcja IBUS-TD 07Niezgodności złączy spawanych
od 2 do 8 mm
PN-EN 10308 „Badania nieniszczące - Badanie
ultradźwiękowe prętów stalowych”
Niezgodności prętów stalowych
PN-EN 10228-3 „Badania nieniszczące odkuwek stalowych -
Część 3: Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali
ferrytycznych lub martenzytycznych”
Niezgodności odkuwek stalowych
PN-EN 10228-4 „Badania nieniszczące odkuwek stalowych -
Część 4: Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali
nierdzewnych austenitycznych i austenityczno-ferrytycznych”
Niezgodności odkuwek ze stali nierdzewnej
PN-EN 12680-1 „Odlewnictwo - Badania ultradźwiękowe -
Część 1: Odlewy staliwne ogólnego stosowania”
Niezgodności odlewów
staliwnych
PN-EN 10160 „Badanie ultradźwiękowe wyrobów stalowych
płaskich grubości równej lub większej niż 6 mm (metoda
echa)”
Niezgodności wyrobów
stalowych płaskich o grubości
od 6 mm
PN-EN ISO 10893-8 „Badania nieniszczące rur stalowych -
Część 8: Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur
stalowych bez szwu i spawanych w celu wykrycia
rozwarstwień”
PN-EN ISO 10893-10 „Badania nieniszczące rur stalowych -
Część 10: Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur
stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur
spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości
wzdłużnych i/lub poprzecznych”
Niezgodności rur stalowych

Ultradźwiękowy pomiar grubości (UTT)

Pomiar grubości materiału wykonujemy również przez powłokę lakierniczą zarówno dla stali węglowej jak i nierdzewnej 

Ultradźwiękowy pomiar grubości polega na wykorzystaniu podłużnych fal ultradźwiękowych, wprowadzonych do materiału i pomiarze czasu przejścia fali przez obiekt.

Rodzaje badań
Zakres uznany przez Urząd Dozoru Technicznego
Zastosowane normy, procedury i instrukcjeZakres badanych cech
Badane obiekty
PN-EN ISO 16809 „Badania nieniszczące - Ultradźwiękowe
pomiary grubości”
Pomiar grubości
grubościomierzem w zakresie
od 1,2 mm do 500 mm
Wyroby hutnicze

Badania penetracyjne (PT)

Badania penetracyjne wykonujemy w technice barwnej oraz fluorescencyjnej (w świetle UV), także w podwyższonych temperaturach.

Badania penetracyjne to badania powierzchniowe, które można wykonywać m.in. na stalach stopowych i niestopowych, staliwie, żeliwie, aluminium, miedzi, niklu, tytanie, tworzywach sztucznych i innych. Badania penetracyjne wykorzystują zjawisko włoskowatości, czyli wnikania cieczy (penetranta) o niskim napięciu powierzchniowym do wąskich przestrzeni (nieciągłości) oraz wyciągania tej cieczy za pomocą chłonnej cieczy (wywoływacza). Metoda badań penetracyjnych wykorzystywana jest do wykrywania nieciągłości typu; porowatości, pęknięcia, zawalcowania itp., dodatkowo można stosować ją do prób szczelności.

Zakres uznany przez Urząd Dozoru Technicznego
Zastosowane normy, procedury i instrukcjeZakres badanych cechBadane obiekty
PN-EN ISO 3452-1 „Badania nieniszczące - Badania
penetracyjne - Część 1: Zasady ogólne”
Nieciągłości powierzchniowe
złączy spawanych
Wyroby hutnicze
Połączenia spawane
PN-EN 10228-2 „Badania nieniszczące odkuwek stalowych -
Część 2: Badanie penetracyjne”
Nieciągłości powierzchniowe
odkuwek
PN-EN 1371-1 „Odlewnictwo - Badania penetracyjne - Część
1: Odlewy wykonane w formach piaskowych, kokilach i pod
niskim ciśnieniem”
Nieciągłości powierzchniowe
odlewów
PN-EN ISO 10893-4 „Badania nieniszczące rur stalowych -
Część 4: Badanie penetracyjne rur stalowych bez szwu i
spawanych w celu wykrycia nieciągłości powierzchniowych”
Nieciągłości powierzchniowe rur
stalowych

Badania magnetyczno-proszkowe (MT)

Badania magnetyczno-proszkowe wykonujemy w technice barwnej oraz fluorescencyjnej (w świetle UV), także w podwyższonych temperaturach.

Badanie magnetyczno-proszkowe to metoda badań powierzchniowych i podpowierzchniowych (do 2 mm głębokości) stosowana dla materiałów ferromagnetycznych. Polega na wprowadzeniu do obiektu pola magnetycznego i obserwacji lokalnych rozproszeń tego pola magnetycznego. Rozproszenia powstają bezpośrednio nad nieciągłościami i ujawnione są przez wykorzystanie drobnoziarnistego proszku, który nanoszony jest na powierzchnię badanego elementu podczas jego magnesowania.

Zakres uznany przez Urząd Dozoru Technicznego
Zastosowane normy, procedury i instrukcjeZakres badanych cechBadane obiekty
PN-EN 9934-1 „Badania nieniszczące - Badania
magnetyczno-proszkowe - Część 1: Zasady ogólne”
PN-EN ISO 17638 „Badanie nieniszczące spoin - Badanie
magnetyczno-proszkowe”
Nieciągłości powierzchniowe
złączy spawanych
Wyroby hutnicze

Połączenia spawane
PN-EN ISO 10228-1 „Badania nieniszczące odkuwek
stalowych - Część 1: Badanie magnetyczno-proszkowe”
Nieciągłości powierzchniowe
odkuwek
PN-EN 1369 „Odlewnictwo - Badania magnetycznoproszkowe”Nieciągłości powierzchniowe
odlewów
PN-EN ISO 10893-5 „Badania nieniszczące rur stalowych -
Część 5: Badanie magnetyczno-proszkowe
ferromagnetycznych rur stalowych bez szwu i spawanych w
celu wykrycia nieciągłości powierzchniowych”
Nieciągłości powierzchniowe rur
stalowych

Badania wizualne (VT)

Badania wizualne są podstawowymi badaniami powierzchniowymi wykonywanymi przed każdym innym badaniem nieniszczącym. Poprzez badania wizualne możemy wykryć wyłącznie niezgodności, które występują na powierzchni złączy spawanych. Obserwacje przeprowadza się od strony lica i grani (jeśli zapewniono dostęp) za pomocą nieuzbrojonego oka lub przy pomocy luster, lup, itp.

Zakres uznany przez Urząd Dozoru Technicznego
Zastosowane normy, procedury i instrukcjeZakres badanych cech
nieciągłości
Badane obiektyGrupa obiektów
PN-EN ISO 17637 „Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne złączy spawanych”
PN-EN 13018 „Badania nieniszczące - Badania wizualne - Zasady ogólne”
Niedoskonałość kształtu oraz nieciągłości powierzchniowe złączy spawanychMateriały hutnicze
Połączenia
nierozłączalne
Urządzenia
techniczne
Konstrukcje
stalowe
Procedura Badawcza nr NL/PB -1.9 „Pomiary długości i kąta”
Określenie rzeczywistych wartości długości „L” [mm] przy pomiarach owalizacji, owalności, odległości krawędziowych i osiowych.

Pomiary twardości (HT)

Pomiary twardości metali oraz ich złączy spawanych wykonujemy twardościomierzem przenośnym bezpośrednio na obiektach. 

Zakres uznany przez Urząd Dozoru Technicznego
Zastosowane normy, procedury i instrukcjeZakres badanych cechBadane obiekty
Procedura Badawcza nr NL/PB 1.7 „Pomiar twardości twardościomierzem przenośnym” Pomiar twardości sposobem UCI w zakresie obciążenia HV10Materiały i wyroby hutnicze
Połączenia nierozłączalne spawane

Badania składu chemicznego (PMI)

Sprawdzamy skład chemiczny wszystkich materiałów i stopów urządzeniami przenośnymi metodą fluorescencji rentgenowskiej.

Badanie metali przy pomocy ręcznego spektrometru rentgenowskiego (XRF) pozwala na poznanie składu chemicznego elementów bez potrzeby pobierania próbek. W spektrometrze umieszczona jest lampa rentgenowska emitująca promieniowanie, które wzbudza atomy metalu. Wynik pomiaru otrzymywany jest przez zliczanie fotonów (promieniowania fluorescencyjnego) zwróconych przez wzbudzone atomy.

Rodzaje badań
Zakres uznany przez Urząd Dozoru Technicznego
Zastosowane normy, procedury i instrukcjeZakres badanych cech
Badane obiekty
Procedura Badawcza nr NL/PB 1.8 „Badanie składu chemicznego” Badania składu chemicznego metali
Materiały i wyroby hutnicze
Połączenia spawane

Badania szczelności (LT)

Badanie szczelności metoda pęcherzykową to metoda badań, która umożliwia wykrywanie nieciągłości w materiale występujących na wskroś, czyli nieszczelności przy użyciu przyssawek próżniowych.

Metoda badania oparta jest na wykorzystaniu różnicy ciśnień połączonych ośrodków i przenikaniu gazu z ośrodka o ciśnieniu wyższym (atmosfera) do ośrodka o ciśnieniu niższym (komora próżniowa). Zastosowanie roztworu pianotwórczego w komorze próżniowej, pozwala uwidocznić przenikanie powietrza z atmosfery przez nieszczelności, co umożliwia zlokalizować nieszczelności.

Rodzaje badań
Zakres uznany przez Urząd Dozoru Technicznego
Zastosowane normy, procedury i instrukcjeZakres badanych cechBadane obiekty
PN-EN 1593 „Badania nieniszczące. Badanie szczelności. Próba pęcherzykowa”Ocena szczelności badanych obiektów poprzez wskazanie i lokalizację przecieku metodą pęcherzykową.Materiały hutnicze
Połączenia nierozłączalne
PN-EN 1779 „Badania nieniszczące. Badanie szczelności. Kryteria wyboru metody i techniki”